Foreningsinformation

Her på denne side finder du de formelle informationer om Gråspurvene, bl.a. foreningens vedtægter. 

Siden vil løbende blive opdateret med tilbageblik fra foreningens mere end 20-årige historie, inkl. de seneste års medlemsudviklingen.

Træning i Sydals-Hallen.

Træning i Sydals-Hallen.

VEDTÆGTER FOR ÆLDREMOTIONSFORENINGEN "GRÅSPURVENE"

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Gråspurvene” og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. Foreningen er stiftet den 28.10.1999.

§2. Formål

Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Sønderborg Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af ældremotion i kommunen.

§3. Medlemskab af organisation

Foreningen er tilsluttet DGI (tidligere Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI, og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.

§4. Optagelse af medlemmer

Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal navn, adresse, telefonnummer samt – om muligt – e-mailadresse opgives.

§5. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal betales senest 1 måned efter tilmelding.
Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel.
Bestyrelsen har ret til at eftergive kontingent, såfremt et medlem på grund af indtrufne omstændigheder ikke ser sig i stand til at betale eller er blevet syg. Dog skal der skriftligt anmodes om kontingentfritagelse.

§6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og skal – for at være lovlig – indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent og personligt møder op, kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning over det forløbne år
3. Regnskab for det forløbne år

4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
7. Eventuelt

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder nødvendigt eller når mindst 1⁄4 af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.
For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 3⁄4 af underskriverne være til stede. På en ekstraordinær generalforsamling skal kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

§8. Bestyrelse

Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer.
Alle valg gælder for en periode af 2 år og valget finder sted på den ordinære generalforsamling. Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

I ulige år vælges:

3 medlemmer til bestyrelsen

1 bestyrelsessuppleant

1 revisor

1 revisorsuppleant

I lige år vælges:

2 medlemmer til bestyrelsen

1 bestyrelsessuppleant

  • 1 revisor 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

§9. Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

§10. Revision

Revisorerne skal mindst en gang om året gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

§11. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske mundtligt eller skriftligt og gælder fra udgangen af det halvår, hvor udmeldelsen finder sted.

§12. Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde seniorarbejdet i kommunen.

Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 10. februar 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemstallet er steget langsomt og støt i foreningens første 10 år og har i de seneste år ligget på ca. 140 medlemmer. Corona resulterede i nedlukning og færre medlemmer i 2020 0g 2021.

Medlemstallet er steget langsomt og støt i foreningens første 10 år og har i de seneste år ligget på ca. 140 medlemmer. Corona resulterede i nedlukning og færre medlemmer i 2020 0g 2021.

Del siden